PRÁVNÍ OKÉNKO

Výměnek je opětovně zaveden

19.03.2017

Víte, že… pojem „výměnkář“ tak, jak jej známe z dřívějška, z našeho právního řádu nevymizel, respektive přijetím nového občanského zákoníku byl do něj opětovně zaveden?

Příkladem mohou být rodiče, kteří synovi či dceři hodlají zajistit budoucnost mimo jiné tím, že na ně převedou rodinný domek či jinou nemovitost určenou k bydlení (obvykle darováním podle darovací smlouvy). Tito rodiče si mohou nadále zajistit vlastní bydlení v takovém rodinném domku zřízením výměnku.

Postačí k tomu uzavření smlouvy o výměnku, podle níž si vlastník nemovitosti (nejčastěji rodiče) vymiňuje v souvislosti s jejím převedením pro sebe nebo pro jinou osobu požitky, úkony nebo práva, sloužící k jejich zaopatření, a nabyvatel nemovitosti (nejčastěji děti) se zavazuje

zaopatření poskytnout. Zaopatření může být dohodnuto na dobu života původního vlastníka nemovitosti (nejčastěji rodičů) nebo na stanovenou dobu.

Při zřízení výměnku se postupuje obvyklým způsobem, tzn. na základě písemné smlouvy o výměnku, kterou je nezbytné, s úředně ověřenými podpisy (podpisy ověří u notáře, advokáta nebo na poště), společně s návrhem na vklad (na formuláři, který je k dostání na každém katastrálním úřadu) a poplatkem 1.000,-Kč, odevzdat do podatelny místně příslušného katastrálního úřadu, v jehož území se nemovitost nachází.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI