PRÁVNÍ OKÉNKO

Uletěly Vám včely…? Víte, komu teď patří?

19.03.2017

Víte, že… nový občanský zákoník zašel v nové právní úpravě až tak daleko, že upravuje dokonce i problematiku včelstev? Konkrétně jejich vlastnictví…

Důvodem, proč řeší nový občanský zákoník ve svém důsledku i vlastnictví včelích rojů, je snaha o preventivní odstranění příčin sousedských sporů.

Na počátku je důležité zmínit, že zvíře, podle nového občanského zákoníku, již není považováno za věc jako takovou, tak jako za předchozí právní úpravy, ale za smysly nadaného živého tvora. Přesto se na zvířata použijí ustanovení občanského zákoníku o věcech v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze.

Toto pravidlo ale v případě včel nelze vztáhnout na jednotlivé včely. Vlet jednotlivých včel na cizí pozemek se posuzuje podle ustanovení o imisích. Lze si v praxi těžko představit situaci, při níž vlastník včelstva přichází za majitelem pozemku se slovy, že si jde odchytit jednu svou zatoulanou včelu. Vlastník včel přirozeně na cizím pozemku jednotlivé včely stíhat nemůže. Jednotlivé včely, nacházející se na cizím pozemku, se považují za zvíře, které nikomu nepatří, tudíž soused či kdokoli jiný jejich zabitím neruší vlastnické právo a není povinen k náhradě škody.

Jiná situace ale nastává v případě včelího roje. V případě, že roj včel vzlétne na cizí pozemek, musí jej vlastník pozemku vydat. V praxi však každý z nás nemá doma vybavení na odchyt včelího roje a proto je vlastník pozemku povinen umožnit vlastníku roje vstup na svůj pozemek, aby zde roj vyhledal a odnesl si jej zpět. Jde totiž stále o vlastnictví vlastníka roje, tudíž vlastník pozemku nesmí cizí vlastnictví poškozovat.

V případě, že vletí roj včel do cizího obsazeného úlu (a spojí se s místními včelami), nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji (k celému obsazenému úlu jako celku), aniž je povinen k náhradě. Samovolné spojení včelích rojů je úkaz vyskytující se zřídka. Podle literatury k tomu dochází v případě, že jeden z rojů ztratí matku. V takovém případě zaniká původnímu vlastníku roje včel vlastnické právo k němu.

Je také důležité zmínit otázku odpovědnosti a náhrady škody - způsobí-li roj včel na cizím pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI