PRÁVNÍ OKÉNKO

Chcete v rámci dědického práva někomu něco odkázat, aniž by byl povinen platit Vaše dluhy? Použijte institut odkazu…

19.03.2017

Víte, že… nový občanský zákoník nově umožňuje nabýt věci či pohledávky z dědictví, aniž by byl nabyvatel (odkazovník) jakkoli povinen platit zůstavitelovy dluhy?
V současné době můžeme v rámci dědictví rozlišovat tři důvody, na jejichž základě lze dědit – a to konkrétně dědění ze zákona, ze závěti anebo na základě dědické smlouvy. To jsou poměrně známé skutečnosti.

Nový občanský zákoník, účinný ode dne 1. ledna 2014, ovšem opětovně zavedl do našeho právního řádu pojem, spadající do dědického práva, a to tzv. „Odkaz.“ Jedná se o poměrně významnou novinku v úpravě dědictví jako takového. Podle tohoto nového institutu zřizuje (v pořízení pro případ smrti) zůstavitel odkazovníku pohledávku na vydání určité věci, popřípadě jedné či více věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník ovšem není dědicem, a proto nenastupuje do práv a povinností zůstavitele. Za odkazovníka lze také povolat i právnickou osobu, a to i tu, která má teprve vzniknout (to však pouze do jednoho roku od smrti zůstavitele).

Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, má oproti dědicům výhodné postavení v tom smyslu, že nabývá pouze práv a neodpovídá za dluhy zůstavitele tak, jako řádný dědic. Má tedy určité privilegované postavení ve vztahu k odkázané pohledávce na vydání určité věci z majetku zůstavitele. Zatímco nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, odkaz může odkazovník uplatnit přímo u dědice bez jakéhokoli zásahu soudu.

Oproti dosavadní a zaužívané právní úpravě institutu dědictví se tedy fakticky jedná o formální rozšíření okruhu osob (subjektů), na které přechází, respektive může přejít majetek zemřelého

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI