PRÁVNÍ OKÉNKO

Dobrý den, kolegyně z práce má problémy v manželství a patrně se bude rozvádět. Prosím o zodpovězení otázky, jakým způsobem jsou nyní (po mnoha změnách) upraveny v našich právních předpisech rozvody. Děkuji, Blanka P.

19.03.2017

Vážená paní Blanko,
rozvod jako jeden ze způsobů zániku manželství je upraven v ustanoveních §§ 754 až 770 občanského zákoníku, tj. zákona číslo 89/2012 Sb.

Základním předpokladem pro to, aby soud mohl platné manželství rozvést, je hluboký, trvalý a nenapravitelný (tzv. kvalifikovaný) rozvrat manželství s tím, že nelze očekávat, že bude obnoveno.

Ale i přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nelze jej rozvést (klauzule proti tvrdosti), pokud by to bylo v rozporu se dvěma skutečnostmi:

- se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo svéprávnosti (přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjišťuje ve spolupráci s opatrovníkem dítěte, soudem jmenovaným pro řízení o úpravu poměrů k dítěti po rozvodu).
- a dále se zájmem toho z manželů, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (ledaže manželé spolu nežijí alespoň po dobu tří let).

Pokud dále manželé mají nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

Dále je možný rozvod i tzv. „nespornou formou,“ tj. za situace, kdy se druhý z manželů připojí k návrhu na rozvod manželství a soud dojde k závěru, že shodná tvrzení manželů, pokud se jedná o (kvalifikovaný) rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, jsou pravdivá. Takový rozvod ovšem je dále možný pouze tehdy, pokud:

- ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
- pokud manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválí,
- se manželé dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, popř. výživného pro dobu po rozvodu (zde je nezbytná písemná forma s ověřenými podpisy manželů).

Bezplatná právní poradna – informační centrum Mgr. Jana Holáska, LL.M.
Jan Sedláček

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI