PRÁVNÍ OKÉNKO

Odkaz v dědickém právu – jak nabýt majetek bez dluhů?

19.03.2020

Nový občanský zákoník nově umožňuje nabýt věci nebo práva z dědictví, aniž by nabyvatel (tzv. odkazovník) byl jakkoli povinen platit dluhy zůstavitele (tj. zemřelé osoby). Nový občanský zákoník, účinný ode dne 1. ledna 2014, opětovně zavedl do našeho právního řádu pojem, spadající do dědického práva, a to tzv. „odkaz.“ Podle tohoto nového institutu zřizuje zůstavitel určité osobě nějaké právo – typicky na vydání určité věci. Odkaz je praktický v případě, kdy určitou věci zamýšlíme dát osobě nebo instituci, která není dědicem – např. naši sbírku starožitností chceme odkázat místnímu muzeu.

Osoba oprávněná z odkazu (odkazovník) přitom není dědicem, má tedy oproti dědicům výhodné postavení v tom smyslu, že nabývá pouze práv a neodpovídá za dluhy zůstavitele tak, jako řádný dědic. Kromě toho, vyřízení odkazu je zpravidla rychlejší – zatímco nabytí dědictví potvrzuje soud, odkaz může odkazovník uplatnit přímo u dědice bez jakéhokoli zásahu soudu. Oproti dosavadní právní úpravě institutu dědictví se tedy fakticky jedná o rozšíření okruhu osob, na které přechází, respektive může přejít majetek zemřelého zůstavitele.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI