PRÁVNÍ OKÉNKO

Může Vám pořadatel zájezdu zdražit zájezd? Jaká práva mají účastníci zájezdu?

19.03.2020

Zájezdem rozumíme služby cestovního ruchu zpravidla delší než 24 hodin, jejichž součástí je ubytování, doprava nebo i jiná služba cestovního ruchu, jako například průvodcovské služby. Zákazník musí od pořadatele zájezdu dostat smlouvu nebo potvrzení o zájezdu v textové podobě. Pokud však dostane zákazník jak smlouvu, tak potvrzení o zájezdu a jsou v nich uvedeny rozdílné informace o zájezdu (např. o kvalitě ubytování), může zákazník požadovat to, co je pro něj výhodnější. Nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu se musí zákazník dozvědět podrobné údaje o zájezdu.

Pozor na smlouvu o zájezdu – může v ní být totiž ujednáno, že pořadatel má právo zájezd jednostranně zdražit. Ze zákona tak však může učinit pouze z důvodu výrazné změny směnného kurzu, pohonných hmot nebo jiných poplatků spojených s dopravou (letištní poplatky apod). Oznámení o zdražení zájezdu musí pořadatel oznámit nejpozději 21 dní před začátkem zájezdu, jinak platí původní cena.

Pokud zájezd nemá všechny náležitosti, které pořadatel slíbil, musí zákazník bez zbytečného odkladu danou vadu zájezdu vytknout. Pokud pořadatel tuto vadu neodstraní, má zákazník nárok na slevu ze zájezdu, náhradu vynaložených nákladů nebo může i odstoupit od smlouvy, aniž by musel platit odstupné. To se uplatní například v situaci, kdy stravování v hotelu není takové kvality, jakou pořadatel sliboval a přes stížnost zákazníka nedojde k nápravě, může se zákazník stravovat v jiném hotelu na vlastní náklady a pak požadovat po pořadateli zájezdu jejich proplacení.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI