PRÁVNÍ OKÉNKO

Co nám náleží za práva při koupi zboží nebo služeb aneb základ o spotřebitelských smlouvách

19.03.2020

Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány tehdy, pokud člověk uzavírá smlouvu s podnikatelem (a tato smlouva se netýká jeho vlastního podnikání nebo povolání). Nejčastěji se jedná o nákup zboží v obchodě, přes internet nebo i např. návštěva holiče. Pro spotřebitelské smlouvy např. platí, že před jejím uzavřením musí podnikatel v dostatečném předstihu – a to jasně a srozumitelně – sdělit spotřebiteli svou totožnost a kontaktní adresu, označení zboží nebo služby a popis jejich vlastností, cenu zboží (služby) včetně všech daní a poplatků, způsob platby a způsob dodání či plnění, náklady na dodání (případně informaci, že mohou být dodatečně účtovány) a údaje o právech z vadného plnění (ze záruky). To však neplatí, pokud jsou tyto informace zřejmé ze souvislostí anebo také u některých běžných záležitostí, kdy dojde k plnění hned po uzavření smlouvy.

Dále jsou ve spotřebitelských smlouvách zakázána jakákoli ujednání, která zakládají (v rozporu s požadavkem přiměřenosti) významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. Od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (nejčastěji přes internet) lze odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Navíc, pokud má spotřebitel ze zákona právo odstoupit od smlouvy, nesmí s tím být spojen jakýkoliv postih ze strany prodejce.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI