PRÁVNÍ OKÉNKO

Ty energie Vám nevyúčtuji, je s tím moc práce aneb o právech nájemce – jak se bránit

19.03.2020

Obzvláště ve větších městech je obecně nedostatek bytů k pronájmu, pronajímatelé tak hrají prim a určují si pravidla, za jakých byt pronajmou. Často se lze také setkat s nabídkou, že nájemné je včetně energií a nevyúčtovává se – má na to však pronajímatel právo?

Součástí nájemní smlouvy může být (písemné) ujednání, že za energie platí nájemce paušální platbu a tato platba se nevyúčtovává, i kdyby skutečná spotřeba byla nižší nebo naopak vyšší než paušální částka. Výše uvedené však neplatí, pokud jde o nájemní smlouvu uzavřenou na více než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou. V takovém případě je nutné vždy vyúčtovat platby za dodávky tepla, teplé vody a dodávky vody a odvádění odpadních vod.

Pokud však nájemce hradí měsíční zálohy na energie, dle zákona má pronajímatel povinnost nájemci zúčtovat skutečnou výši energií (tj. nákladů za plyn, elektřinu, teplo apod.) oproti uhrazeným zálohám na tyto služby. Toto zúčtování musí pronajímatel zaslat nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, které je zpravidla roční. Pokud pronajímatel toto vyúčtování včas neposkytne (přičemž nájemce nemá povinnost ho vyzvat k předložení vyúčtování), uhradí nájemci pokutu ve výši 50,- kč za každý den prodlení s předložením vyúčtování. V případě, že oproti zaslaným zálohám vznikl přeplatek, musí jej pronajímatel vrátit nájemci nejpozději do 4 měsíců od obdržení řádného vyúčtování. Pokud přeplatek včas neuhradí, má nájemce kromě přeplatku nárok i na úroky z prodlení a přeplatek může jako tzv. „bezdůvodné obohacení“ žalovat i před soudem.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI